Tulosta

Edujee palvelut ja ominaisuudet

Edujee ympäristöt voidaan muokata erilaisiin asiakastarpeisiin yhdistelemällä ja rajaamalla palvelukohtaisesti erilaisia ominaisuuksia ja välineitä.

Edujee ympäristö tarjoaa mm. seuraavia peruspalveluita. Osa palveluista on asiakaskohtaisia ja osa sellaisia, jotka ovat tyypillisiä kaikille Edujee palveluympäristöille.

 

Ebax Edujee ominaisuuksia

 

Ulkoasun hallinta Kieliversiointi Palvelukohtaiset asetukset
Käyttäjähallinta Työtilojen hallinta Sisältöjen hallinta
Dokumenttien hallinta Metatietojen hallinta Hakukonepalvelut
Analytiikka, lokit, seuranta Kolmannen osapuolen palvelut Rajapintapalvelut
Kyselyt ja kartoitukset Ideat ja innovointi Kompetenssit ja osaamiskartat

 

Kieliversiointi ja lokalisointi

Kieliversiointi on toteutettu käyttöliittymäkieleen ja dokumenttikieliin. Nykyisellään käyttöliittymäkieli voi olla Suomi tai Englanti, mutta tekniikka mahdollistaa uusien käyttöliittymäkielien lisäämisen.

Dokumenttikielillä tarkoitetaan varastoitujen ja kuvattujen dokumenttien kieltä. Edujee palvelu pystyy rajaamaan näkymiä ja hakuja dokumenttikielen mukaan.

 

Käyttäjähallinta

Käyttäjähallinnan avulla ympäristön käyttöä voidaan hallinnoida. Käyttäjähallinta voidaan toteuttaa järjestelmätasolla tai eri työtilojen ja jopa palveluiden sisällä. Käyttäjähallintaan liittyy myös käyttäjien roolien sekä statuksien hallinnointi erilaisissa asiayhteyksissä.

 

Työtilojen hallinta

Edujee ympäristössä useat palvelut ja ominaisuudet kiinnittyvät työtiloihin. Työtilat tarjoavat monipuolisia palveluita kontrolloida materiaalien ja palveluiden käyttöä.

 

Sähköinen asiointi ja viestinvälitys

Edujee ympäristö tarjoaa työkaluja ympäristön kokonaisvaltaiseen hallintaa sekä järjestelmätasolla että yksittäisten työtilojen ja palveluiden tasolla.

Käyttäjät voivat hakea pääsyoikeuksia erilaisiin työtiloihin ja -palveluihin tai he voivat saada automaattisesti oikeuksia esimerkiksi suorittamalla maksusuorituksen.Sähköiseen asiointiin liittyvät myös hallinnoijien näkymät, joilla voidaan helpostihavainnoida mitä käyttäjät ympäristössä tekevät.Sähköisen asioinnin avulla voidaan helpottaa monia hallinnollisia toimenpiteitä.

 

Kuvailutietojen hallinta

Järjestelmän ytimenä on metatietovarasto, jonne on mahdollista tallentaa eri tarkkuustasolla olevien digitaalisten dokumenttien kuvaustietoja.

Metatietovaraston avulla voidaan hallinnoida digitaalisten dokumenttien kuvaamiseen liittyviä asioita kuten esim. kaupalliseen hyödyntämiseen ja tekijänoikeuksiin liittyvää tietoa. Kuvaustietojen avulla dokumenttien löydettävyys ja yleinen hallittavuus paranee. Metatietojen avulla dokumentteihin on mahdollista kytkeä erilaisia palveluita ja dokumentit saadaan kytkettyä erilaisiin käyttöyhteyksiin.

Metatietovaraston kuvauskenttiä voidaan valita ja sovittaa erilaisten asiakaskohtaisten tarpeiden pohjalta. Standardi tallennustapa mahdollistaa sen, että kuvaustietoja voidaan siirtää sujuvasti eri järjestelmien välillä.

 

Tietovarastopalvelut

Tietovarastopalvelut mahdollistavat digitaalisten dokumenttien varastoimisen, ylläpidon ja jakelun. Modernit rajapinnat mahdollistavat sen, että suuretkin dokumenttimassat ovat tietoturvallisesti hallittavissa.

 

Hakukoneratkaisut

Järjestelmä tukee monenlaisia hakuja. Metatietovarastoon kohdistuvat haut mahdollistavat sen, että sisältöjen ja palveluiden tuottaja/hallinnoija voi määritellä millä kriteereillä eri resurssit löytyvät. Näin hakutuloksen kohteina olevia resursseja voidaan kontrolloida siten, että loppukäyttäjät saavat mahdollisimman oikeanlaisia hakutuloksia. Hakutekijöitä on myös mahdollista yhdistellä ja tarkentaa.

 

Ulkoasujen hallinta

Ulkoasujen hallintapalvelu mahdollistaa asiakaskohtaisen ulkoasun tuottamisen.

Etusivulta yrityksen työntekijät ja sidosryhmät voivat helposti saada kokonaiskuvan yrityksen tuotteista, palveluista, osaamisesta, kulttuurista jne. Tarvittaessa sidosryhmät voivat antaa palautetta ja osallistua esimerkiksi palveluiden arviointiin ja kehittämiseen.

 

Analytiikka ja liiketoimintatiedon hyväksikäyttö

Edujee -palvelun monipuoliset tilastointivälineet mahdollistavat erilaisten tietojen analysoinnin (Business Intelligence). Eri käyttäjien toiminnan perusteella voidaan päätellä millaista informaatiota he ovat etsineet tai mitä dokumentteja he ovat käyttäneet. Yhteisölliset palvelut jättävät järjestelmään informaatiota jota analysoimalla voidaan erilaisia ilmiöitä ymmärtää paremmin. Eri tilanteissa syntyvä informaatio voidaan kiinnittää digitaalisiin dokumentteihin ja osaajiin.

 

Rajapintapalvelut

Edujee järjestelmä pystyy kommunikoimaan ulkomaailman kanssa standardien rajapintojen välityksellä. Edujee -ympäristöön on mahdollista siirtää digitaalisia dokumentteja ja käyttäjiä standardin rajapinnan avulla. Samoin Edujee ympäristöstä voidaan hakea/siirtää tietoa ulkoisiin järjestelmiiin.

Esimerkiksi dokumenttiluettelot, käyttäjälistat, ym. keskeiset informaatioresurssit voidaan siirtää esim. Excel taulukkolaskentaohjelmistoon jatkokäsittelyä varten.