Tulosta

Ebax Oy:n Edujee -palvelun yleiset sopimusehdot 15.02.2008


1. Sopimuksen osapuolet

Tämän sopimus on Ebax Oy:n (Y‐tunnus 2008‐7) ja palvelun tilaajan (jäljempänä asiakas) välinen.

2. Sopimuksen kohde

Tämä sopimus kattaa Ebax Oy:n asiakkailleen tuottamat Edujee palvelun verkkosivustot sekä niihin liittyvät lisäpalvelut.

3. Ebax Oy:n vastuu ja velvollisuudet

Ebax Oy toimittaa asiakkaalle tilatun palvelun tilaushetkellä voimassaolevan palvelukuvauksen mukaisesti. Mikäli tilatussa palvelussa ilmenee Ebax Oy:sta johtuvia käyttöhäiriöitä, ne korjataan mahdollisimman pian normaalin työajan puitteissa. Ebax Oy ei ole vastuussa käyttämiensä kolmansien osapuolien toimittamien palveluiden toimivuudesta.

Ebax Oy:n vastuu rajoittuu asiakkaan palvelusta maksamaan summaan enintään 5 kk ajalta.

Ebax Oy ei korvaa välillisiä vahinkoja. Tämä sopimus määrittelee tyhjentävästi Ebax Oy:n vahingonkorvausvastuun sekä vastuun mahdollisen sopimusrikkomuksen johdosta.

Palvelimella ylläpidettävistä palveluista otetaan varmuuskopiot päivittäin. Mahdollisessa asiakkaan itse aiheuttamassa ongelmatilanteessa varmuuskopion palauttamisesta veloitetaan kulloisenkin hinnaston mukainen maksu. Ebax Oy ei ole vastuussa tietojen menetyksestä esimerkiksi laitevaurion tai luonnonmullistuksen johdosta.

Ebax Oy:llä on oikeus muuttaa palveluun liittyvää teknistä toteutustapaa. Ebax Oy:llä on oikeus tarvittaessa rajoittaa asiakaskohtaista käyttökapasiteettia, mikäli asiakkaan toiminta kuormittaa palvelua merkittävästi tavanomaista käyttöä enemmän.

Asiakaskohtainen liikennöintimäärä on määritelty hinnastossa ja palvelukuvauksessa.

Ebax Oy:llä on oikeus tilapäisesti tai pysyvästi sulkea tai peruuttaa palvelu, jos asiakkaan
toiminta osoittautuu näiden ehtojen, Suomen lakien tai hyvien tapojen vastaiseksi. Kuluttaja‐asiakkaisiin sovelletaan lisäksi kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia määräyksiä.

4. Asiakkaan vastuu ja velvollisuudet

Asiakas on vastuussa luovutetuista käyttäjätunnuksista ja salasanoista, ja niillä tehdyistä toimista. Asiakas on vastuussa kaikista palvelun käyttöön liittyvien laitteiden hankinnoista, internet‐yhteys kuluistaan ja ohjelmistaan. Asiakkaan on huolehdittava että heidän käyttämänsä laitteet ja ohjelmat eivät aiheuta haittaa tai häiriötä Ebax Oy:n palveluille tai kolmansille osapuolille.

Asiakas on vastuussa palvelun kautta julkaisemansa materiaalin käyttö‐ ja tekijänoikeuksista ja niistä johtuvista korvauksista. Palvelun kautta julkaistavan sisällön on noudatettava Suomen lakia ja hyviä tapoja. Epäsiveellisen materiaalin julkaiseminen on kielletty. Asiakas vastaa itse palveluiden käytöstä ja toiminnastaan tietoverkossa. Asiakkaan on ilmoitettava antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista Ebax Oy:lle.

Asiakkaan on huolehdittava palveluun liitettävien verkkotunnusten maksujen suorittamisesta ajallaan.

Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää palvelua sähköpostin massalähetykseen tai muuten markkinoida palveluaan roskapostia lähettämällä tapahtui se sitten Ebax Oy:n tai muiden palveluntarjoajien kautta.

5. Maksut ja sopimuksen voimassaolo

Asiakas maksaa tilaamansa tuotteet tai palvelut ja niihin liittyvät lisäpalvelut tilaushetkellä
voimassaolevan hinnaston tai Ebax Oy:n tekemän erillisen tarjouksen mukaisesti. Voimassaoleva hinnasto ovat nähtävissä palvelun Internet‐sivuilla (www.edujee.com). Maksu tapahtuu yksityisten henkilöiden osalta tilisiirrolla ennen palvelun kytkemistä ellei muuta ole sovittu. Muiden asiakkaiden osalta maksuehto on 10 pv netto.

Tämä sopimus on voimassa 6 kk laskutusjaksoissa ellei muuta ole sovittu. Ebax Oy:llä on oikeus muuttaa palveluiden hintaa ja rakennetta laskutusjaksojen välillä. Ebax Oy lähettää asiakkaalle laskun 1 kk sisällä laskutusjakson alkamista. Asiakas voi irtisanoa palvelun ennen uuden laskutusjakson alkamista. Mikäli asiakkaan maksu viivästyy Ebax Oy:llä on oikeus sulkea kaikki palvelut varoituksetta.

6. Sopimuksen siirtäminen

Ebax Oy voi siirtää tämän sopimuksen sekä siihen kuuluvat tuotteet ja palvelut kolmannelle osapuolelle. Ebax Oy:n tulee ilmoittaa tästä kuitenkin asiakkaalle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää palvelua kolmannelle osapuolelle ilman Ebax Oy:n kirjallista suostumusta.

7. Erimielisyydet

Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli ratkaisua ei saada neuvottelemalla, tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa.

Tähän sopimukseen ja tästä sopimuksesta aiheutuviin riitoihin sovelletaan Suomen lakia.

Oikeudet muutoksiin pidätetään